De lekkerste online snoepshop!
Het artikel is toegevoegd aan je Winkelmandje

Privacy Statement

Dientje’s verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy statement. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht via e-mail op info@dientjes.be.

Verwerkingsdoeleinden

Dientje’s verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie en betalingen) alsook voor de communicatie omtrent vragen van klanten in verband met onze producten en diensten.
Dientje’s gebruikt de informatie die het via deze web site ontvangt niet voor het verzenden van marketing of gepersonaliseerde reclame. 

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming) Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
De volledige informatie omtrent deze Verordening vind je op EUR-LEX: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A32016R0679

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen. 
Dit betreft enkel informatie die noodzakelijk is voor de correcte verzending van bestellingen aan het adres, zoals opgegeven op deze website. 
Indien toch om andere doeleinden persoonsgegevens zouden worden gedeeld met andere vennootschappen, wordt dit uitdrukkelijk afgesproken.
Dientje’s wijst alle ontvangers van persoonsgegevens op hun verantwoordelijkheid, de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te ontvangen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
Om deze rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
• zelf de instellingen en gegevens van zijn of haar klantenaccount aan te passen op de website, en/of 
• een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@dientjes.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 
Dientje’s gebruikt de informatie die het via deze website ontvangt niet voor het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame. 

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).